Truyện Mìn Lèo #68

 Truyện Mìn Lèo #68

Mìn Lèo nhiều khi ga lăng quá mà không biết giới hạn của mình. :v
 Truyện Mìn Lèo #68
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.