Truyện Mìn Lèo #70

 Truyện Mìn Lèo #70

Cướp kẹo của người giàu, chia kẹo cho người nghèo. :))
 Truyện Mìn Lèo #70
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.