Truyện Mìn Lèo #71

 Truyện Mìn Lèo #71

Mìn Lèo mà lành doan nhân kinh doanh chắc không bao giờ bị lỗ vốn. :v
 Truyện Mìn Lèo #71
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.