Truyện Mìn Lèo #72

 Truyện Mìn Lèo #72

Và như bao con mèo khác, con Mìn Lèo này hoàn toàn không thích ăn rau. :v
 Truyện Mìn Lèo #72
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.