Truyện Mìn Lèo #73

 Truyện Mìn Lèo #73

Không khác gì đòn Ma Phong Ba Của Trunksten trong Dragon Balls.
 Truyện Mìn Lèo #73
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.