Truyện Mìn Lèo #74

 Truyện Mìn Lèo #74

Mìn Lèo nhiều khi nhìn giống cu Shin bút chị vãi cả lúa. :v
 Truyện Mìn Lèo #74
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.