Truyện Mìn Lèo #75: Tạm biệt ông lão bán kẹo

 Truyện Mìn Lèo #75: Tạm biệt ông lão bán kẹo

Người ghét bạn không hẳn là ghét bạn, bạn phá đám ai không có nghĩa là bạn ghét người đó. Một câu chuyện cảm động. 😊
 Truyện Mìn Lèo #75: Tạm biệt ông lão bán kẹo  Truyện Mìn Lèo #75: Tạm biệt ông lão bán kẹo
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.