Truyện Mìn Lèo #78: Ngôi nhà của Mìn

 Truyện Mìn Lèo #78: Ngôi nhà của Mìn

Chào mừng đến với ngôi nhà bìa giấy của Mìn Lèo. 😍
 Truyện Mìn Lèo #78: Ngôi nhà của Mìn
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.