Truyện Mìn Lèo #82: Tắm nước nóng

 Truyện Mìn Lèo #82: Tắm nước nóng

Ăn trong lúc tắm, đã ai làm thử giống Mìn Lèo chưa? :v
 Truyện Mìn Lèo #82: Tắm nước nóng
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.