Truyện Mìn Lèo #85: Capuchino mèo

 Truyện Mìn Lèo #85: Capuchino mèo

Giờ mới biết Mìn còn có khả năng làm ảo thuật gia.
 Truyện Mìn Lèo #85: Capuchino mèo
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.