Truyện Mìn Lèo #90: Gà con màu xanh

 Truyện Mìn Lèo #90: Gà con màu xanh

Mìn Lèo đôi khu cũng tin người vkl. :))
 Truyện Mìn Lèo #90: Gà con màu xanh
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.