Truyện Mìn Lèo #91: Đi chơi golf

 Truyện Mìn Lèo #91: Đi chơi golf

Khi Mìn chơi môn thể thao quý's tộc's. :))
 Truyện Mìn Lèo #91: Đi chơi golf
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.