Bựa nương (bộ mới) phần 133: Sát thủ ống nước

 Bựa nương (bộ mới) phần 133: Sát thủ ống nước

Cần lắm một lời giải thích, nước từ đâu sinh ra? :v
 Bựa nương (bộ mới) phần 133: Sát thủ ống nước
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.