Mr. FAP (bộ mới) phần 141: Cô bé bán diêm

 Mr. FAP (bộ mới) phần 141: Cô bé bán diêm

Bà tổ của nghề ma-két-ting đã xuất hiện. @@
 Mr. FAP (bộ mới) phần 141: Cô bé bán diêm
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.