Truyện Mìn Lèo #93: Ăn, ăn, ăn và ăn

 Truyện Mìn Lèo #93: Ăn, ăn, ăn và ăn

Có một thứ Mìn Lèo không bao giờ muốn ăn... nhưng Chái Dò đã có cách.
 Truyện Mìn Lèo #93: Ăn, ăn, ăn và ăn
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.