Truyện Mìn Lèo #94: Mùa đông lạnh lắm

 Truyện Mìn Lèo #94: Mùa đông lạnh lắm

Mìn là con mèo đầu tiên không sợ nước chăng?
 Truyện Mìn Lèo #94: Mùa đông lạnh lắm
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.