Bựa nương (bộ mới) phần 173: Ma nữ im lặng

 Bựa nương (bộ mới) phần 173: Ma nữ im lặng

Ma nữ này vẫn còn thông minh lắm, khả năng là phải sống thêm được cả trăm năm nữa cho mà xem. :v
 Bựa nương (bộ mới) phần 173: Ma nữ im lặng
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.