Yang Young-Soon phần 35: Nghe lời cán bộ

 Yang Young-Soon phần 35: Nghe lời cán bộ

Phải hỏi cho kỹ, cán bộ nhiều khi dùng từ ngữ và hành vi minh hoạ, đặc biệt là đối với các trường hợp nhạy cảm. :v
 Yang Young-Soon phần 35: Nghe lời cán bộ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.